Selasa, 17 April 2012

Siri 2 - Asal usul Dajjal

Telah disampaikan kepada kami lbn Buraidah dan Amir bin Syurahbil asy-Sya’bi, kabilah Hamdan bahawa dia pernah bertanya kepada Fathimah binti Qais, saudara perempuan adh-Dhahhak bin Qais dan termasuk kelompok perempuan pada hijrah pertama.

Amir berkata, ”Sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah saw yang tidak engkau sandarkan kepada siapapun selain beliau. ”Fathimah berkata, "Jika engkau mahu niscaya aku Iakukan.Amir berkata, "Tentu, sampaikanlah kepadaku.” Fathimah berkata, ”Aku menikahi lbn al-Mughirah. Dia termasuk pemuda plihan kaum Quraisy ketika itu. LaIu dia terkena musibah pada permulaan jihad bersama Rasulullah saw. Ketika aku telah menjadi janda, aku dilamar oleh Abdur Rahman bin ‘Auf untuk salah seorang sahabat Rasulullah saw. Sementara itu, Rasulullah melamarku untuk maulanya, Usamah bin Zaid. Aku pernah diberitahu bahawa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Maka ketika Rasulullah saw bercakap kepadaku, aku berkata, "Urusanku ada di tangan Anda. Nikahkanlah aku kepada siapa saja yang Anda suka. Lalu Rasulullah saw bersabda. ‘Pindahlah kamu ke Ummu Syarik. ‘Ummu Syarik adalah perempuan kaya dan kalangan Ansar yang telah banyak membrikan sumbangan di jalan Allah dan disinggahi banyak tamu. Aku berkata, Aku akan melakukannya. Maka beliau bersabda. "Jangan engkau lakukan. Sesungguhnya Ummu Syarik adalah seorang wanita yang banyak tamunya. Aku tidak suka kain tudungmu jatuh atau baju tersingkap dan kedua betismu sehingga kaum itu akan melihat auratmu. Tetapi, pindahlah ke putra pamanmu, ‘Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, seorang Ielaki dani Bani Fihr’, Fathimah pun pindah kepadanya.

Ketika masa iddahku berakhir, aku mendengar seruan seorang sahabat Rasulullah saw. "Marilah solah berjamaah” Maka aku pergi ke masjid dan solat bersama Rasulullah saw. pada barisan wanita yang berada tepat di belakang kaum itu. Setelah selesai solat, Rasulullah saw, duduk di mimbar. Sambil tersenyum beliau bersabda. "Hendaklah setiap orang tinggal di tempat salatnya. ’Selanjutnya beliau bersabda,’ Apakah kamu semua mengetahui sebab aku mengumpulkan kamu? Mereka menjawab, "Hanya Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. ’Beliau bersabda, ’Sesungguhnya aku, demi Allah tidak mengumpulkan kamu semua bukan kerana ada pengharapan ataupun ketakutan. Melainkan aku mengumpulkan kamu adalah kerana Tamim ad-Dari, yang dahulunya seorang Nasrani, datang untuk berbai’at masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku seperti apa yang telah aku sampaikan kepada kamu tentang Dajjal. Dia menceritakan kepadaku seperti apa yang telah aku sampaikan kepada kamu semua tentang Dajjal.

Dia menceritakan kepadaku bahawa dia mengemudi sebuah perahu bersama 30 orang dari Lakhm dan Judzam. Mereka dipermainkan ombak selama sebulan di laut. Lalu mereka berlabuh menuju suatu pulau di laut itu sampai terbenam matahari. Mereka duduk­duduk di pantai dekat perahu. LaIu mereka naik ke pulau itu. Maka mereka didatangi seekor binatang yang banyak bulunya yang mereka tidak dapat membezakan mana bahagian depan dan mana bahagian belakangnya.

Mereka berkata,

“Celaka kau, apakah kamu ini ?

Binatang itu menjawab.

‘Aku adalah mata-mata.’

Mereka bertanya,

‘Mata-mata apa?”

Dia menjawab,

‘Wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam gua, kenana dia merindukan berita dan kamu’

Tamim ad-Dari berkata, Ketika binatang itu menyebutkan kepada kami seseorang, kami meninggalkannya kerana mungkin dia adalah syaitan perempuan. Selanjutnya dia berkala, lalu kami berangkat segera hingga memasuki gua. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang manusia yang paling besar badannya dan diikat dengan rantai yang kuat. Kedua tangan dan lehernya disatukan dan diikat dengan besi di antara hingga kedua mata kakinya. Kami katakan, "Celaka kamu, makhluk apakah kamu ini? Dia menjawab, ”kamu telah mengetahui perihalku, kini beritahukan kepadaku, siapakah kamu ini ?

Mereka menjawab,”Kami adalah manusia dari Arab. Kami menaiki perahu lalu dihentam gelombang laut besar dan ombak mempermainkan kami selama sebulan. Kemudian kami berlabuh di pulaumu ini. Kami didatangi seekor binatang yang berbulu lebat sehingga tidak diketahui mana bahagian muka dan mana bahagian belakangnya. Kami bertanya, ”Celaka kamu, binatang apa kamu ini?” ”Saya adalah mata-mata.” “Mata-mata apa?” ‘Pergilah kepada orang yang berada di gua ini kerana dia sangat merindukan berita dari kamu.”

Maka kami pun segera mendapatkan kamu. Kami takut pada binatang itu dan kami tidak tenang jangan-jangan ia adalah syaitan betina. Orang itu berkata,”Beritahukan kepadaku tentang kurma Baisan!”

(Baisan ialah negeri yang terkenal sejak dahulu kala. Negeri ini berada dekat Syam Lama dan merupakan salah satu kota di Palestin.)

Tentang apanya yang engkau nak tanyakan?”

“Aku bertanya kepada kamu apakah kurma berbuah?”

“Sesungguhnya pohon kurma itu hampir tidak akan berbuah.’

Lalu dia berkata lagi.

“Beritahukan kepadaku tentang Tasek Thabaniyyah!”

(Tasik Thabariyyah adalah tasik besar. Panjangnya adalah sepuluh batu den /ebarnya enam batu. Tasek itu dalam dan dapat dilayari kapa/. Tetapi airnya semakin berkurangan. lkannya ditangkap daan airnya manis tawar. Jarak antara Tasik Thabariyyah dengan Bait al-Muqaddis lebih kurang 100 batu.)

“Tentang apanya yang engkau nak tanyakan ?

“Apakah tasik itu masih berair ?

‘Ya Tasik ilu masih banyak airnya.””Sesungguhnya air tasik itu hampir habis,”

Dia berkata,

“Beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar!”

(Mata air Zughar adalah nama seorang perempuan yang dinisbatkan pada mata air ini.)

“Mengenai apanya yang nak engkau tanyakan?” “Apakah mata air itu masih memancarkan air? Dan apakah penduduknya masih bercucuk tanam dan mata air itu?”

“Ya mata air itu masih memancarkan banyak air dan penduduknya bercucuk tanam dari air tersebut.” “Terangkan kepadaku tentang nabi yang diutus kepada orang-orang buta huruf, apa yang dilakukannya?” “Dia telah keluar dari Mekah menuju Yatsrib,”

“Apakah orang-orang Arab memenanginya?”

Ya”

“Bagaimana caranya dia memperlakukan mereka7’ “Dia telah menundukkan orang-orang Arab terdekatnya, sehingga mereka mengikutinya.”

“Apakah demikian?” “Ya”

‘Lebih baik bagi mereka untuk mengikutnya.

Aku akan memberitahukan kepada kamu mengenai diriku. Aku ini adalah aI-Masih. Aku hampir akan diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Lalu aku akan berjalan di muka bumi. Aku tidak melalui sesuatu kampung melainkan aku tinggal selama 40 malam kecuali kola Mekah dan Thaibah (Madinah). Kedua kota itu diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satu kota itu, aku dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk memenggalku. Di setiap celah kedua kota itu dijaga oleh para malaikat.”

Fathimah berkata, “Sambil memukulkan tongkatnya pada mimbar, Rasulullah saw bersabda.”lni adalah Thaibah, yakni kota Madinah. lngatlah, apakah hal itu telah aku sampaikan kepada kamu?”

o r a n g r a m a i menjawab :"Benar.”

Nabi Muhammad saw bersabda,”Sungguh cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu, juga mengenai kota Mekah dan Madinah. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur.” Baginda mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur.”Selanjutnya Fathimah berkata, ”Maka aku menghafalkan hadis ini dari Rasulullah.”

Kemudian Tamim ad-Dari pergi bersama kawan-kawannya dan tidak kembali lagi ke pulau itu. Kalaupun mereka berflkir untuk kembali ke pulau itu, mereka tidak akan dapat sampai ke pulau itu, walaupun mereka mempunyai pengalaman belayar. Sebab setelah peristiwa ini pulau tersebut menjadi jauh untuk sampai ke situ. Ombak-ombaknya digerakkan dengan kekuasaan Allah swt. Seakan-akan ombak itu sendiri adalah perahu yang bergerak di lautan. Allah menetapkan bahawa tidak ada seorang pun yang datang ke pulau itu setelah Dajjal ada di dalamnya.

Kisah dari Hikayat Tamim Ad-Dhari

"setelah itu maka Tamim ibn Habibul Dari pun masuklah ke dalam rumah itu.Maka dilihatnya seorang besar panjangnya sekira-kira sampai ke awan itu tingginyaButa matanya sebelah dan kenalah rantai pada tubuhnya dan kepada lehernya itu hingga sampai kepada kakinya,demikianlah halnya selama-lamanya.Maka dipanggilnya Tamim ibn Habibul Dari demikian katanya,"hai hamba ALLAH marilah kemari,aku menanti kedatangan engkau di sini." Seraya katanya,"orang manakah engkau ini,kaum apakah engkau ini ?"

Maka katanya Tamim ibn Habibul Dari kepadanya seraya ia berkata,"Aku ini orang arab dan madinah nama negeriku itu dan bangsaku daripada kaum ansari." "Maka datanglah ke sini,aku hendak bertanyakan khabar yg sah kepadamu." Maka kata Tamim itu," baiklah,tanyalah oleh mu." Maka Dajjal itu bertanya, "Adakah lagi brdiri agama islam itu selama-lamanya? "Maka katanya pula oleh Dajjal itu kepada Tamim ibn Habibul Dari, "Hai orang arab ,Muhammad itu adakah lagi di dunia ?" Maka jawab oleh Tamim ibn Habibul Dari, "Akan Rasulullah s.a.w setelah sudah wafat."

Maka berkata Dajjal,"Hai orang arab,sekarang ini siapakah khalifah ,kemudian daripada Raulullah itu? " Maka jawab oleh Tamim itu, "Abu Bakar al-siddiq r.a menjadi khalifahnya. Demikian juga sedikit pun tiada berubah agama islam itu pada masa in,adanya Rasulullah s.a.w. "Maka di dengarnya kata Tamim ibn Habibul Dari yang demikian itu kepada Dajjal,ia pun menjadi kecillah tubuhnya lalu ia pun menangislah mendengar sebab kata Tamim yang demikian itu. Maka kata Dajjal kepada Tamim, "Hai orang arab adakah abu bakar itu lagi hidup di dalam dunia ini atau tiadakah? "Maka jawab oleh Tamim itu kepada Dajjal itu maka katanya, "Hai Dajjal adapun Amirulmukminin Abu Bakar al-siddiq r.a itu maka sudah kembalilah ke rahmatullah daripada negeri yg fana kepada negeri yg baka. "

Maka kata oleh Dajal kepada Tamim ibn Habibul Dari , "Hai orang arab,siapa pula lagi yang menggantikan Abu Bakar itu yang sudah wafat itu.Segala sekarang ini,siapalah yang menjadi khalifah yang di dalam negeri Madinah al-musyarfah itu ?" Maka jawab oleh Tamim kepada Dajjal itu, "Maka sekarang ini Amirulmukminin Sayyidina 'Umar ibn al-Khattab yang menjadi ganti daripada Abu Bakar itu. Terlampaulah kerasnya ia menjadi ganti menjalankan daripada hukum syara' daripada Rasulullah s.a.w. yang mendirikan agama islam itu pada masa ini."

Demi didengar oleh Dajjal katanya pada Tamim ibn Habibul Dari itu maka Dajjal pun gementarlah tulang dan tubuhnya,segala sendinya itu seraya menangis dengan tangis yang maha sangat,Maka kata Tamim ibn Habibul Dari, 'Hai orang yang dalam rantai,apalah mulanya tuan hamba menangis ini? " Maka jawab Dajjal itu,"sebabnya hamba punmenangis itu kerana hamba takut kepada Amirulmukminin 'Umar itu dan ialah yg membutakan mata hamba itu." Maka bertanya pula oleh Tamim ibn Habibul Dari, "Hai orang yang di dalam kena rantai itu,siapa tuan hamba?" Maka jawab Dajjal itu, "Akulah Dajjal akhir zaman aku keluar."Maka kata Tamim ibn Habibul Dari , "Bila kalanya engkau keluar? "Maka jawab Dajjal, "Apabila engkau keluar melihat perempuan naik kuda itu,maka inilah alamatnya tanda aku akan dari dalam penjara ini." Maka kata pula Dajjal 'alaihi la'nat itu katanya, "Hai hamba ALLAH sepeninggalan Rasulullah s.a.w. sahabat Rasulullah itu adakah berkelahi sama sendirinya?" Maka jawab oleh Tamim ibn Habibul Dari itu,"Tiada ada sahabat Nabi ALLAH itu berkelahi. " Maka kata DAjjal, "Tiada berapa lagi nescaya keluarlah hamba daripada tempat ini."

Maka kata Tamim ibn Habibul Dari serta dilihat dahi Dajjal itu maka diludahkannya muka Dajjal itu katanya, "Diamlah engkau hai syaitan di dalam rantai belenggu itu serta mengucapkan kalimah 'la ilaha ilallah Muhammad Rasul Allah'."Serta didengar oleh Dajjal kata Tamim ibn Habibul Dari yang demikian itu gemar segala tubuhnya seperti daun kayyu ditiup oleh angin yang keras itu.Demikianlah adanya dan kerdillah tubuhnya hingga hampir tiada kelihatan rupanya dan tubuhnya.Maka bertanya Dajjal itu kepada Tamim ibn Habibul Dari,"Adakah umat MUhammad itu berbuat dosa yang besar-besar itu? " Maka jawab Tamim itu, "Dosa apa yg terlebih besar itu? "Maka kata Dajjal itu, "Adapun dosa terlebih amat besar tiu orang yang membunuh orang yang tiada sebenarnya dan berbuat zinah dan bidaah dan fitnah dan memakan riba ganda berganda dan mengambil arta anak yatim dan naik saksi dengan tiada sebenarnya dan meninggalkan sembahyang dan lagi tia mahu memberi zakat."

Maka dijawab oleh Tamim ibn Habibul Dari, "Ada juga setengah orang yang ada berbuat yang demikian itu,"Maka demi di dengar oleh Dajjal itu akan kata Tamim itu demikian adanya maka tubuhnya besarlah rasanya,seraya katanya, "hampirlah masa aku akan keluar dari tempatku ini."Serta dengan sukanya dan berseru-serulah ia dengan nyaring suaranya dan besarlah tempik dan soraknya itu seperti akan terus tujuh petala bumi.Demikian besar suaranya kerana terlalu suka mendengar orang berbuat dosa itu demikian bunyinya dengan sebabnya.

Setelah terdengar suara Dajjal itu kepada malaikat sekaliannya,maka datanglah seorang malaikat membawa satu tongkat daripada besi bernyala-nyala itu.Setelah sampai kepada Dajjal itu maka di palunya akan Dajjal itu dengan tongkat itu.Maka Dajjal pun marasai palunya malaikat itu pun diamlah serta mengecil akan dirinya,maka lalu kembali seperti sediakalanya,di dalam pada itu WalLahu a'lam bissawab.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...